درخواست تسهيلات بانكي
اداره كل منابع طبيعي استان سلام عليكم ‍ با احترام به استحضار مي رساند اينجانب ............................................................................ ساكن روستاي ............................................... ازبخش ............................داراي ...................هكتار باغ / زمين زراعي مي باشم وبراي اجراي عمليات منابع طبيعي وآبخيزداري ( قرق مراتع ،كاشت وفراوري گياهان دارويي ، مرتعداري ، زراعت چوب ، تراس بندي اراضي شيبدار ، نهالكاري نهالهاي مثمر، ديواره سنگي وملاتي جهت كنترل سيل ، سنگ چين ، و........................................................................) در ملك خويش كه داراي سند ششدانگ منگوله دار / سند رسمي / قول نامه اي روستا مي باشد ، احتياج به وام طولاني مدت دارم. خواهشمنداست مساعدت لازم را مبذول فرماييد .


 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)