درخواست نهال بخش خصوصي
باسلام احتراما اینجانب به منظور ایجاد و توسعه فضای سبز در اطراف مزرعه / اطراف تاسیسات نیاز به اصله نهال به شرح ذیل دارم. لذا خواهشمند است دستور فرمائید پس از بازدید نسبت به تحویل نهال های مناسب همکاری لازم را مبذول فرمایند. آدرس محل کاشت نهال به شرح ذیل می باشد.

نام  
نام خانوادگی  
تعداد نهال 
آدرس
تلفن تماس 

 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)