پذیرش کارورز
عزیزانی که تمایل به گذراندن دوره کاروزی در این اداره کل دارند، فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایند.

نام 
نام خانوادگی 
نام پدر 
شماره تماس 
شماره ملی 
پست الکترونیک
نام دانشگاه 
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی 
نام استاد راهنما

 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)