پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - شناسنامه خدمات
شناسنامه خدمات

 

ردیف

عنوان خدمت

عنوان زیرخدمت ها

کد شناسه زیرخدمت

فرم شناسه خدمت

فرم و مدارک مورد نیاز

فرآیند کار

(شناسه خدمت)

1

صدور مجوزهای منابع طبیعی (13021197000)

1-پاسخ به استعلام طرح های عمومی و عمرانی در عرصه های منابع طبیعی

14041197100

دانلود

دانلود

2-صدور مجوز انتقال اراضی واگذار شده

13021197101

دانلود

دانلود

3-پروانه بهره برداری از محصولات فرعی

13021197102

دانلود

دانلود

 دانلود

4-پروانه مرتع داری(چرا دام) و رسیدگی به شکایات مربوطه

1302119710

دانلود

دانلود

2

ارائه خدمات حمایتی حوزه منابع طبیعی به بهره برداران (13021198000)

1-تولید نهال و مدیریت نهالستان دولتی

13021198100

دانلود

دانلود

دانلود

2-اجرای طرح نهیه و تولید بذور مرتعی

13021198101

دانلود

دانلود

3-اجرای طرح تهیه زراعت چوب

 13021198102

دانلود

دانلود

4-اجرای طرح مدیریت پارکهای جنگلی

13021198103

دانلود

دانلود

 دانلود

5-اجرای طرح های آبخیزداری، آبخوان داری و جلوگیری از فرسایش سیل

13021198104

دانلود

دانلود

6-اجرای طرح های بیابان زدایی

13021198105

دانلود

دانلود

7-اجرای طرح های جایگزینی سوخت

13021198106

دانلود

دانلود

8-اجرای طرح های مرتعداری

13021198107

دانلود

دانلود

9-اجرای طرح های جنگل کاری و توسعه فضای سبز

13021198108

دانلود

دانلود

دانلود 

10-اجرای طرح جنگل داری

13021198109

دانلود

دانلود

دانلود

11-استعدادیابی و تخصیص اراضی قابل واگذاری

13021198110

دانلود

دانلود

12-رسیدگی به اعتراضات اراضی ملی

13021198111

دانلود

دانلود

13-ساماندهی جنگل نشینان شمال کشور و خروج دام

13021198112

دانلود

دانلود

14-ساماندهی جوامع محلی و تشکل های مردمی برای اجرای برنامه های منابع طبیعی و آبخیزداری و اقدامات ترویجی

13021198113

دانلود

دانلود

15-برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی بهره برداران

13021198114

دانلود

دانلود

16-شناسایی، تشخیص و تصویب حریم روستا

13021198115

دانلود

دانلود

17-صدور گواهی مستثنیات

13021198116

دانلود

دانلود

18-شبکه کسب اطلاعات مردمی و حفاظت از جنگل و مرتع و رسیدگی به آن

13021198117

دانلود

دانلود

19-معرفی طرح های منابع طبیعی به بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی برای دریافت تسهیلات

13021198118

دانلود

دانلود

 دانلود

20-معرفی مجریان طرح های مصوب غیردولتی منابع طبیعی به صندوق بیمه کشاورزی

13021198119

دانلود

دانلود

 

چاپ | ارسال به ديگران  |