پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - فرم ها
فرم ها

1-فرم شماره 1 (مميزي مرتع): فرم درخواست صدور پروانه مرتعداري(پروانه چراي دام)

 2-فرم شماره 2 (مميزي مرتع): تعيين نماينده مرتعداران

 3-فرم شماره 3 (مميزي مرتع):استعلام و تحقيقات محلي

 4-فرم شماره 4 (مميزي مرتع):فرم تعيين محدوده مرتع

5-فرم شماره 5 (مميزي مرتع): تعيين نماينده وارث مرتعدار متوفي صاحب پروانه مرتعداري(پروانه چراي دام)طبق بند 48 دستورالعمل ضوابط و شرايط بهره برداري صحيح از مراتع

 6-فرم شماره 6 (مميزي مرتع): صورتجلسه و نظريه نهايي هيات مميزي مرتع

8-درخواست نهال

9-رضایت نامه و واگذارنامه تعیین تکلیف مرتع بعد از فوت مرتع دار صاحب پروانه

10-رضایت نامه واگذاری حق و حقوق عرفی مرتع

11-فرم اعتراض به ممیزی مرتع و درخواست بررسی اعراض در کمیسیون بند 42

12-فرم تشکیل کمیسیون بند 49

13-فرم درخواست صدور،تمدید،انتقال پروانه چرای دام

14-فرم رضایت نامه عرفی واگذاری حق و حقوق عرفی مرتع

چاپ | ارسال به ديگران  |