پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - قوانين جنگل
آخرین اخبار
پیگیری فرم ها
کد رهگیری
آمار بازدید
بازدید روز : 3638
بازدید کل : 33203
آخرین بروزرسانی:
2 امرداد 1400 ساعت 9:6
قوانين جنگل

آیین نامهﻱ اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها (مصوّب 1342)

ماده 13 - ادارات ثبت اسناد و املاک مکلّفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورت مجالس تحدید حدود کلیهﻱ املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگل ها و بالنتیجه اجرای مقررات مزبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد و هم چنین اگر احتیاج به مطالعهﻱ پروندهﻱ ثبتی داشته باشند، مأمور ثبت باید پروندهﻱ مورد تقاضا را در بایگانی ادارهﻱ ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد. مأمورین سازمان نسبت به آن چه که طبق قانون ملی شدن جنگل مستثني است و هم چنین منابع طبیعی ملی شده ای که از محدودهﻱ املاک باید منتزع شود از حیث حدود و مشخصات و مسافت گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداری های مربوطه تسلیم نمایند. ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداری ها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به ادارهﻱ ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال می دارند. ادارات ثبت مکلّفند مواد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده، سند مالکیت جدید نسبت به مورد استثناء شده جهت اشخاص صادر و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک به نام دولت اصلاح کنند و در اسناد مزبور شمارهﻱ گواهی ادارهﻱ جنگلبانی یا سرجنگلداری مربوطه را قید نمایند .

 

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده 2 - حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و بیشه زارهای طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهدهﻱ سازمان جنگلبانی (سازمان جنگل، مراتع و آبخیزداری کشور) ایران است .

تبصره (مصوّب 21/2/84) – جنگل های دست کاشت و یا جنگل ها و مراتعی که در اجرای وظیفهﻱ احیاء و توسعهﻱ منابع طبیعی از قبیل طرح های جنگل داری، مرتعداری، بیابان زدایی، طرح های مدیریت منابع طبیعی و یا طرح هایی که با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای توسعهﻱ منابع جدید ایجاد می شود و هم چنین پارک های جنگلی و خزانه های تولید نهال و بذر جنگلی و مرتعی (نهالستان های عمومی، ایستگاه های تولید بذر و نهال) در محدودهﻱ منابع طبیعی یاد شده در حکم منابع مذکور در این ماده می باشد.

ماده 39- گواهی سازمان جنگل ها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع صادر شده یا می شود و نقشه های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارت ثبت خواهد بود. ادارات مذکور مکلّفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهی های مزبور و نقشه های مربوط صادر نمایند.

 

تصویب نامهﻱ هیئت وزیران

هیئت وزیران در جلسهﻱ مورخ 23/7/1382 بنا به پیشنهاد شماره 232984/80 مورخ 18/3/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوّب 1381- تصویب نمود :

میزان جرائم مندرج در مواد 43، 42، 46، 44 و 50 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع- مصوّب 1346- با اصلاحات بعدی به شرح زیر افزایش می یابد :

الف – در ماده42 :

جریمهﻱ نقدی بریدن، ریشه کن کردن، و سوزاندن هر اصله نهال، یکصد هزار(000/100) ریال تا دویست و پنجاه هزار(000/250) ریال به ترتیب ذیل :

 نهال درختان موضوع ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور- مصوّب 1371- و گونه های کهور، آکاسیاه و کنار، دویست و پنجاه هزار(000/250) ریال

نهال درختان دستهﻱ دوم موضوع بند 17 ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، یکصد و پنجاه هزار(000/150) ریال

نهال درختان سایر گونه ها، یکصد هزار(000/100) ریال

جریمهﻱ نقدی بریدن و ریشه کن کردن هر اصله درخت و تهیهﻱ هر متر مکعب هیزم و ذغال از آن، دو میلیون(000/000/2) ریال تا پنج میلیون(000/000/5) ریال به نحو ذیل :

درختان موضوع ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوّب 1371 و گونه های کهور، آکاسیاه، و کنار، پنج میلیون(000/000/5) ریال

درختان دستهﻱ دوم موضوع بند 17 ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، سه میلیون و پانصد هزار(000/500/3) ریال

درختان سایر گونه ها، دو میلیون(000/000/2) ریال

ب - در ماده 43 : میزان جرائم نقدی موضوع این ماده به ترتیب زیر چهارصد هزار(000/400) ریال تا یک میلیون(000/000/1) ریال خواهد بود :

بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری، چهارصد هزار(000/400) ریال

بریدن و ریشه کن کردن درختچه هاب مناطق بیابانی و کویری، یک میلیون(000/000/1) ریال

ج - در ماده 44 : جریمهﻱ نقدی چرانیدن بُز در جنگل ها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است، سیصدوبیست هزار(000/320) ریال برای هر رأس بُز

د – در ماده 46 : جریمهﻱ نقدی کت یا پی زدن یا روشن کردن آتش در تنهﻱ درخت جنگلی، دو میلیون (000/000/2) ریال تا پنج میلیون(000/000/5) ریال به نحو ذیل :

درختان موضوع ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوّب 1371 و گونه های کهور، آکاسیاه، و کنار، پنج میلیون(000/000/5) ریال

درختان دستهﻱ دوم موضوع بند 17 ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، سه میلیون و پانصد هزار(000/500/3) ریال

درختان سایر گونه ها، دو میلیون(000/000/2) ریال

ه – در ماده 50 : جریمهﻱ ریالی چرای غیرمجاز در محدودهﻱ جنگل های سوخته شده و یا توده های جنگلی مذکور در تبصره 2 ماده دوم قانون ملی شدن جنگل ها که توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قُرُق اعلام شده است برای هر واحد دامی معادل 20درصد ارزش متوسط آن ارسال خواهد بود.

محمدرضا عارف- معاون اول رئیس جمهور

چاپ | ارسال به ديگران  |