پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - قوانين مرتع
قوانين مرتع

آیین نامه اجرایی تبصره (1)بند (5)الحاق ماده (84) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوّب هیئت وزیران 23639/ت26945ه مورخ 14/8/1382 )

ماده 1 – پروانه چرا (پروانه بهره برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدود پروانهﻱ بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره برداری بر اساس این آئین نامه صورت می گیرد.

ماده 2 – اصطلاح های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

الف – پروانهﻱ چرا (پروانه بهره برداری مراتع)

مجوزی است که با در نظر گرفتن سابقهﻱ بهره برداری، ظرفیت مرتع، فصل چرا و نیز رویکرد حفاظت از منابع پایه و برای تعلیف دام و یا سایر بهره برداری های مرتعی در یک دوره و با توجه به عرف محل در یک مرتع با محدودهﻱ مشخص به نام شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور برای مدت معین صادر می گردد. (در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، حضور نمایندهﻱ محیط زیست الزامی خواهد بود.)

ب – محدودهﻱ پروانهﻱ چرا (پروانه بهره برداری مراتع) :

محدوده ای است که بر اساس پروانه های صادر شده مشخص می گردد. (جهت بهره برداری های محدودهﻱ تالاب ها بر اساس تعاریف کنوانسیون رامسر هیچ گونه پروانهﻱ اجرایی صادر نمی شود .)

ج- حقوق بهره برداران :

حقوقی است که انتفاع بهره برداران صاحب پروانه را به واسطه صدور مجوز برای تعلیف دام آنها در مرتع موجب می گردد.

تبصره - سایر تعاریف در حدود قوانین و مقررات سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور و دستورالعمل های مربوط خواهد بود.

ماده 3 - واگذاری محدوده های پروانه چرا (بهره برداری مراتع)منوط به شرایط زیر خواهد بود :

الف - تشخیص و موافقت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور با توجه به مطالعات انجام شده منطقه و تناسب کاربری اراضی و مطالعات و تحقیقات صورت گرفته و به منظور تعیین ارزش اکولوژیک اکوسیستم های طبیعی کشور که توسط سازمان حفاظت محیط زیست صورت می گیرد.

ب - پرداخت حقوق بهره برداران به ریال بر طبق ضوابط مقرر در ماده (4)این آیین نامه توسط متقاضی زمین .

ج – بلا معارض نمودن محدوده های واگذاری با اصلاح یا لغو پروانه های صادر شده و کاهش یا حذف دام متناسب با آن.

د - واگذاری مراتع بلا معارض شده در قالب قوانین و مقررات جاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور)به متقاضیان انجام خواهد شد .

ماده 4 – نحوهﻱ محاسبهﻱ حقوق بهره برداران به شکل زیر خواهد بود :

X=(A×B×C×D×E×K)+G

 X= حقوق بهره برداران (به ریال)

 A= تعداد دام مجاز دام مندرج در پروانه چرا

 B=علوفه مورد نیاز یک واحد دامی در روز (برابر با 7/1)کیلوگرم علوفه مرتعی

C = قیمت یک کیلوگرم علوفه خشک مرتعی (به ریال)که هر ساله در ابتدای سال توسط سازمان جنگل ها و مراتع آبخیزداری کشور تعیین می گردد.

D= تعداد روزهای قابل بهره برداری به مدت حداکثر ده سال در مواردی که سابقه پروانه مدت کمتری را شامل گردد. مدت مذکور ملاک عمل خواهد بود.

E= نسبت سطح واگذاری به سطح کل عرصه پروانه مورد نظر.

= K ضریبی است که با توجه به سابقه بهره برداری کیفیت و موقعیت مکانی مرتع (ییلاقی، قشلاقی و غیره)محصولات فرعی شاخص، حفاظت خاک، مدیریت مرتع، تنوع زیستی، و غیره از 8/0  (هشت دهم) تا   2/1 (يك ودو دهم) بنا به تشخیص سازمان جنگل ها و مراتع آبخیزداری کشور تعیین می گردد.

G= ارزش اعیانی مستحدثات و تأسیساتی که در جهت بهره برداری ایجاد شده است و بر اساس توافق طرفین و با محاسبه کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین صورت می گیرد.

ماده 5- دستورالعمل های لازم در ارتباط با آیین نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها و مراتع آبخیزداری کشور)تهیه و ابلاغ می گردد و در صورت نیاز هر سال اصلاح می گردد .

ماده 6- هزینه های اجرایی این آیین نامه ها مشتمل بر هزینه های کنترل نقشه و گزارش های مطالعاتی منطقه و نیز کنترل صحرایی هر سال در قالب برنامه مرتعداری بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها و مراتع آبخیزداری کشور) و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأمین می گردد. هزینه کارشناسی دادگستری توسط دارنده پروانه چرا(ذینفع)پرداخت خواهد شد.

چاپ | ارسال به ديگران  |